×
logo Ensoschool

De EnsōSchool biedt mensen, bedrijven en organisaties, kennis, inzichten en werkwijzen geïnspireerd door de Japanse cultuur.

 • Kijken, denken, doen

  cirkel van groei en dialoog

  op Japanse leest

inschrijven voor onze nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. Zodra u zich heeft ingeschreven voor een bepaalde activiteit, is een overeenkomst met de EnsōSchool tot stand gekomen.
 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteit(en) en/of artikelen.
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst.
 5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van de EnsōSchool, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van de EnsōSchool als van derden, alsmede aan personen: ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in bezit te zijn van een WA-aansprakelijkheidsverzekering.
 7. De EnsōSchool is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen, geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
 8. Aan eventuele getuigschriften, verstrekt door de EnsōSchool, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

Inschrijven

 1. Inschrijven is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website, www.ensoschool.nl.
 2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
 3. Het is niet mogelijk een plek in een activiteit voorwaardelijk te reserveren.
 4. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meer lessen als proefles te volgen.
 5. Een inschrijving geldt voor de volledige activiteit en is bindend.
 6. De datum waarop de EnsōSchool de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
 7. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 8. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, dit ter beoordeling van de EnsōSchool.
 9. Voor alle activiteiten geldt: vol=vol.
 10. Introducés zijn niet toegestaan en worden te allen tijde verwijderd.
 11. Het is niet toegestaan lessen te volgen in een andere groep, bij een andere docent en/of andere locatie. Gemiste lessen, lezingen en/of evenementen kunnen niet worden ingehaald.

Betalen

 1. Betaling bij de EnsōSchool gebeurt via de aan u verstrekte digitale factuur.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.
 3. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan de EnsōSchool de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
 4. Bij blijvende niet (of onvolledige) nakoming van de betalingsverplichting wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
 5. Bij blijvende niet ( of onvolledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede de kosten voor incasso en rechtsgang op de deelnemer verhaald.

Verzuim en tussentijds beëindigen

 1. Het verzuim van lessen of lezingen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
 2. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen of mailen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

Annuleren

 1. Inschrijvingen voor activiteiten kunnen niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan. Dit dient u vooraf aan de School via een e-mail te melden.

Wijzigingen

 1. Alle op de site, in acties of in bevestigingen e/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. De EnsōSchool behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zoals data, locatie, docent etc, zonder restitutie van gelden.
 3. De EnsōSchool is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. De EnsōSchool is niet aansprakelijk voor de gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens verstrekt aan de EnsōSchool, worden niet aan derden gegeven noch verkocht.
 2. De persoonsgegevens worden met beleid bewaard. Zie verder ons privacybeleid.
 3. De EnsōSchool is niet verantwoordelijk voor het foutief doorgeven van persoonsgegevens door de deelnemer.

Disclaimer

 1. De EnsōSchool kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie op deze website.
 2. Alle afspraken in de Algemene Voorwaarden genoemd, vallen onder het Nederlands recht.
 3. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Ensō in logo: Arthur Witteveen | ontwerp website: Erwin de Wolf | content: EnsōSchool | © 2018

MENU TubeYou